VNCDC

Câu lạc bộ Điện toán đám mây và Trung tâm dữ liệu Việt Nam

Logo CLB VNCDC

GIỚI THIỆU

Câu lạc bộ Điện toán đám mây và Trung tâm dữ liệu Việt Nam (Vietnam Cloud Computing and Data Center Club viết tắt là VNCDC) là tổ chức chuyênmôn trực thuộc Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA) hoạt động theo pháp luật của Nhà nước Việt Nam và Điều lệ của Hiệp hội. CLB hoạt động trên tinh thần tự nguyện, không vì mục đích lợi nhuận.

05 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

  1. Phân tích, nghiên cứu, đề xuất và triển khai các biện pháp để thúc đẩy phát triển thị trường điện toán đám mây và trung tâm dữ liệu ở Việt Nam.
  2. Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chính sách của nhà nước, xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kiểm tra, đánh giá dịch vụ điện toán đám mây và trung tâm dữ liệu của Nhà nước.
  3. Tổ chức các hoạt động, sự kiện nhằm chia sẻ các kinh nghiệm, kiến thức liên quan đến dịch vụ điện toán đám mây và trung tâm dữ liệu giữa các thành viên Câu lạc bộ và nâng cao nhận thức cho cộng đồng, người sử dụng về các dịch vụ và thị trường điện toán đám mây, trung tâm dữ liệu của Việt Nam.
  4. Xây dựng và công bố các báo cáo định kỳ về mảng dịch vụ và thị trường liên quan đến điện toán đám mây trong nước (Cloud-Index, catalog giới thiệu sản phẩm của các thành viên trong hệ sinh thái).
  5. Tổ chức các giải thưởng tôn vinh những doanh nghiệp điện toán đám mây và trung tâm dữ liệu có năng lực tốt nhất trên thị trường Việt Nam.

 

BAN CHỦ NHIỆM

❖ Ông Trần Văn Cường đại diện công ty FTI giữ vai trò ủy viên Ban chủ nhiệm

❖ Ông Hồ Trung Dũng đại diện công ty Nhân Hòa giữ vai trò ủy viên Ban chủ nhiệm;

❖ Ông Trần Đức Tâm đại diện công ty Z.com giữ vai trò ủy viên Ban chủ nhiệm.