SƠ ĐỒ KHÔNG GIAN HỘI THẢO VÀ TRIỂN LÃM INTERNET DAY 2020 BUỔI SÁNG

Sơ đồ không gian hội thảo và triển lãm Internet Day 2020 buổi sáng

SƠ ĐỒ KHÔNG GIAN HỘI THẢO TRIỂN LÃM INTERNET DAY 2020 BUỔI CHIỀU

BOOTHMAP

INTERNET DAY 2020

QR Code Tải Kỷ yếu Internet Day 2020

INTERNET DAY 2020

Hiện thực hóa Khát vọng Chuyển đổi số của Việt Nam

07:00 – 18:00

16/12/2020