Phiên toàn thể (Morning Plenary Session): Hiện thực hóa khát vọng Chuyển đổi số

Thời gian

Nội dung

Diễn giả/Ghi chú

07.30 – 8.00 Đăng ký Đại biểu và tham quan triển lãm Lãnh đạo VIA tháp tùng khách VIP tham quan gian hàng tại Triển lãm

Khai Mạc

08.00 – 08.10 Phát biểu khai mạc Ông Vũ Hoàng Liên,
Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam
08.10 – 08.25 Phát biểu chỉ đạo của Chính Phú Phó Thủ Tướng Vũ Đức Đam (TBC)
08.25 – 08.40 Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ
Thông Tin và Truyền Thông
Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền
thông (TBC)
08.40 – 09.00 Chuyển đổi số và Đề án Chuyển đổi
số quốc gia
Ông Nguyễn Trọng Đường – Phó
Cục Trưởng, Cục Tin Học Hóa

Phần 1: 03 Trụ cột của Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia

03 trụ cột của Chương trình Chuyển đổi số Quốc Gia: Chính phủ số, Kinh tế số, Xã hội số

09.00 – 09.15 Chính phủ số VNPT (confirmed)
09.15 – 09.30 Đẩy nhanh hành trình Go Cashless
của Việt Nam
Ông Lê Hồng Minh – VNG
(confirmed)
09.30 – 09.45 Viettel tiên phong kiến tạo xã hội số Viettel (confirmed)
09.45 – 09.55 Cảm ơn đối tác, nhà tài trợ
09.55 – 10.15 Tiệc trà, giải lao và phỏng vấn báo chí

Phần 2: Hành trình Chuyển đổi số của một số Quốc gia trên thế giới

10.15 – 10.30 Chuỗi giá trị, Hệ sinh thái và các quy luật mới về Chiến lược Kinh doanh
số
Google / Microsoft / Netflix
10.30 – 10.45 Các ưu tiên trọng điểm cho quá trình phát triển nền kinh tế số hậu Covid-
19
EuroCham?

Phần 3: Toạ đàm “Hiện thực hóa khát vọng Chuyển đổi số của Việt Nam”

10.45 – 12.00 Phiên Tọa đàm
Nội dung trọng điểm:
– Cú huých cho quá trình Chuyển đổi số tại Việt Nam: Covid-19, điều kiện KTXH, các nền tảng, chương trình,….
– Tính khả thi của những mục tiêu đối với 03 trụ cột của Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia;
– Doanh nghiệp Việt Nam đang ở đâu trong quá trình Chuyển đổi Số;
– Các bài học xương máu về việc giữ Tên miền bảo vệ thương hiệu công ty trên môi trường số;
– Sự quan tâm và đầu từ của Quốc tế với công cuộc Chuyển đổi số của
Việt Nam.
(confirmed)
Điều phối: Ông Phạm Anh Chiến – PGD VTV Digital
Panelists:
◉ Đại diện Bộ/ Ban / Ngành / Cục / Vụ / Viện
◉ Đại diện VIA: PCT. Ông
Phạm Anh Chiến (Mod)
◉ VNNIC: Ông Nguyễn Hồng Thắng – Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam
◉ VNG: Ông Lê Hồng Minh
◉ Đại diện Doanh nghiệp trong nước:
✔ VNPT: TBC
✔ VIETTEL: TBC
✔ FPT – Ông Vũ Anh
Tú (CTO)
◉ Đại diện Quốc tế :
Microsoft / Google Cloud /Netflix (TBC)
12.00 Tiệc trưa